REGULAMIN 

 

KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

NARYSUJ, NAMALUJ NIEPODLEGŁĄ

 

organizowanego dla uczczenia  100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

 

 

 

§ 1

 

Celem Konkursu jest:

 

1.    Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

2.    Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem

 

3.    Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na  bohaterstwo  Polaków  w walce o wolną Ojczyznę.

 

4.    Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym  kraju.

 

5.    Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

 

 

 

 § 2

 

Organizator Konkursu

 

 Organizatorem Konkursu jest:  Soroptimist  International Klub w Bielsku-Białej

 

Adres; ul. Armii Krajowej 104, 43-300 Bielsko-Biała

 

§ 3

 

Opis Konkursu

 

 1.    Konkurs organizowany dla jest dla uczniów  bielskich szkół:

 

   - Szkoła  Podstawowa Nr 17 Specjalna

 

  - Zespół Szkół Specjalnych im.KL Gałaczyńskiego

 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

 

- Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. M Góralówny

 

2.    Prace zgłaszane na Konkurs powinny  być wykonane dowolną techniką plastyczną np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, collage. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy płaskie , przygotowane w formacie A4. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą  Konkursu.

 

3.    Każdy uczeń ma prawo zgłosić na Konkurs jedną pracę.

 

4.    Praca plastyczna przekazywana na Konkurs powinna zawierać metryczkę wg poniższego wzoru: Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana.

 

5.    Na udział ucznia w Konkursie musi wrazić zgodę jego rodzic lub opiekun prawny

 

6.    Do pracy konkursowej należy dołączyć klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

7.    Wzór oświadczenia zawierający klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie zgody rodzica Luc opiekuna podany jest  w Załączniku do niniejszego regulaminu. Oświadczenie w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekun prawny. .

 

8.    Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji na wystawie.

 

9.    Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

 

10. Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

 

do 20.10.2018 w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Kl. Gałczyńskiego, ul Wapienicka 46 w Bielsku-Białej.

 

 

 

 § 4

 

Ocena prac konkursowych

 

1. O    wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 

2.    Jury w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:

 

·         zgodność z tematem i jego interpretację,

 

·         jakość (estetykę) wykonania pracy,

 

·         oryginalność,

 

·         samodzielność wykonania.

 

3.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5

 

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 

 

1.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 listopada 2018r.  na stronie internetowej  www.soroptimist-bielsko.pl            

 

2.    Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na galę finałową, która odbędzie się  20 listopada,  godz. 10.30 W Miejskim Domu Kultury , ul Podgórna 29 w Bielsku-Białej ( dzielnica Lipnik)

 

  

 

§ 6

 

Nagrody

 

  1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe
  2. Wyróżnieni  uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 

 


Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego

 

NARYSUJ, NAMALUJ NIEPODLEGĄ 

 

organizowanego dla uczczenia  100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika

 

 

 

________________________________________________

  nazwa, adres, numer telefonu i email szkoły

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs „NASZA NIEPODLEGŁA”.

 

1.      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie: kalendarzy, wystawy pokonkursowej w SP 1 i prezentacji w mediach.

 

2.      Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

3.      Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

 

 

 

 

 

    _______________                                                       ______________________________

 

           data                                                                           podpis uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki
i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie.

 

 

 

 

 

___________________                               ____________________________________

 

           data                                                   podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu