Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego

 

NARYSUJ, NAMALUJ NIEPODLEGĄ 

 

organizowanego dla uczczenia  100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

 

Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika

 

 

 

________________________________________________

  nazwa, adres, numer telefonu i email szkoły

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs „NASZA NIEPODLEGŁA”.

 

1.      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie: kalendarzy, wystawy pokonkursowej w SP 1 i prezentacji w mediach.

 

2.      Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

3.      Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

 

 

 

 

 

    _______________                                                       ______________________________

 

           data                                                                           podpis uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, ze zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki
i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w konkursie.

 

 

 

 

 

___________________                               ____________________________________

 

           data                                                   podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu