STATUT

Klubu Soroptimist International w Bielsku –Białej

Artykuł  I

Zasady ogólne

 1. Nazwa klubu brzmi: MIEDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL- Klub w Bielsku-Białej dalej zwany „Klubem”.
 2. Klub został utworzony zgodnie z regułami opisanymi w Artykule IV, ust. 2 Statutu Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International  (zwane dalej MOSI).
 3. Klub otrzymuje kartę MOSI, która określa datę jego włączenia do organizacji Soroptimist International.
 4. Klub jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International  w Polsce (nazywanej: „Unią Klubów Polskich") która jest członkiem  Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International w Europie (nazywanej „Federacją”).
 5. Granice terytorialne „Klubu” stanowi woj. Śląskie, miasto Bielsko-Biała.
 6. Klub przyjmuje emblemat oraz legitymacje Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International.
 7. Rok statutowej działalności Klubu rozpoczyna się 1 października.

 

Artykuł II

Regulamin Klubu

 1. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu oraz Regulaminu Unii Klubów Polskich.
 2. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Klubu oraz podział czynności, obowiązków, uprawnień odpowiedzialności poszczególnych organów Klubu w zakresie pozostawionym do regulowania w drodze regulaminu przez Statut Klubu.
 3. Regulamin Klubu oraz zmiany do Regulaminu wprowadzane są uchwałą Zgromadzenia Walnego Klubu.
 4. Zgromadzenie Walne Klubu odbywa się minimum raz do roku – w marcu, a kworum niezbędne do podjęcia prawomocnych uchwał w pierwszym terminie wynosi 2/3 członkiń Klubu.
 5. Wybory Zarządy Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w trakcie walnego Zgromadzenia Klubu i są tajne.
 6. W razie braku kworum  na Walnym Zgromadzeniu Klubu Prezydentka Klubu wyznacza drugi termin zgromadzenia. Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny od terminu pierwszego. W razie ponownego braku kworum uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 7. Wprowadzenie w życie Regulaminu oraz jego zmian koordynuje Zarząd Klubu.
 8. Zadania Prezydentki Klubu:

a)      Zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu;

b)      Zwoływanie i prowadzenie zebrań Klubu;

c)       Propozycja zadań podejmowanych przez Klub,

d)      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

e)      Pilnowanie terminów składanych sprawozdań, nadzorowanie prac koordynatorek itp.,

f)       Przygotowanie i składanie wniosku do Krajowego rejestru Sądowego dotyczącego zmiany składu Zarządu i informowanie o zmianach w składzie Zarządu banku, w którym Klub ma konto wspólne z pozostałymi członkami Zarządu;

g)      Zwoływanie i organizacja walnego zebrania wyborczego, na którym wybierany jest Zarząd Klubu na następną kadencję, minimum 6 miesięcy przed objęciem funkcji;

h)      W zebraniach Zarządu przez pierwszy rok kadencji bierze udział była Prezydentka Klubu;

i)        Po wyborze w zebraniach Zarządu bierze udział Prezydentka Elektka.

 1. Zadania Wice Prezydentki Klubu: zastępowanie Prezydentki w razie jej nieobecności, wykonywanie zadań zleconych przez Prezydentkę.
 2. Zadania Sekretarza Klubu:

a)      Redagowanie i wydawanie miesięcznej gazety „Małych Wiadomości”;

b)      Korespondencja z instytucjami  w sprawie sprawozdań z pracy Klubu oraz informacji  o zmianach Zarządu;

c)       Pisanie i wysyłanie sprawozdań do Unii Polskiej z działalności Klubu za okres całego roku we wszystkich obszarach – zebranie danych od Prezydentki i koordynatorek;

d)      Aktualizacja adresów członkiń;

e)      Utrzymywanie kontaktu przez pocztę elektroniczną;

f)       Pozostałe zadania takie jak:  pisanie listów, wysyłanie życzeń i zawiadomień.

 1. Zadania Skarbnika Klubu:

a)      Zbiórka składek, informowanie o zaległościach w składkach, wysyłanie składek do Unii,

b)      Zlecanie lub wykonywanie bilansu księgowego na koniec roku;

c)       Wykonywanie projektu planu finansowego Klubu;

d)      Wypłacanie stypendium lub innej formy wsparcia podopiecznym Klubu, realizacja wszystkich zobowiązań finansowych Klubu.

 1. Zadania koordynatorek

a)      Koordynatorki w dziedzinie: rozwój gospodarczy i społeczny, oświata i kultura, ochrona środowiska, zdrowie, prawa człowieka/status kobiet, umacnianie dobrej woli i zrozumienia między narodami odpowiadają za propozycje działań w zakresie dziedziny, którą koordynują oraz zapisanie sprawozdań z tej działalności;

b)      Koordynatorki pełnią swoje funkcje przez dwie kadencje, a wybierane są na Walnym Zgromadzeniu w glosowaniu jawnym wraz z wyborami Zarządu Klubu.

 1. Nazwisko i dane nowej członkini przedstawiają na zebraniu Klubu członkinie wprowadzające (zgodnie ze statutem muszą to być dwie członkinie, w tym przynajmniej jedna z Klubu Bielsko-Biała).
 2. Przy braku umotywowanego sprzeciwu ze strony członkiń Klubu, Prezydentka ustala wraz z Zarządem termin pierwszego spotkania z kandydatką.
 3. Przyjęcie nowej członkini odbywa się po 6 miesięcznym okresie próbnym.
 4. W trakcie okresu próbnego kandydatka uczestniczy we wszystkich zebraniach Klubu bez prawa  głosu (wybory, podejmowanie uchwał).
 5. W okresie próbnym kandydatka płaci ½ wysokości składki członkowskiej, w momencie przyjęcia do Klubu członkini wnosi opłatę wstępną, która wynosi  wielokrotność ½ wysokości składki członkowskiej pomnożoną przez liczbę miesięcy kandydowania w Klubie.
 6. Przyjęcie nowej członkini do Klubu następuje, jeżeli 75% członkiń Klubu nie wniesie umotywowanego sprzeciwu.
 7. Rezygnacja z członkostwa następuje po złożeniu pisemnej rezygnacji.
 8. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa uwarunkowane jest uregulowaniem zaległości w składkach klubowych oraz zwrotem znaczka klubowego.
 9. Wszelkie spory miedzy członkiniami Klubu należy kierować do utworzonej doraźnie komisji arbitrażowej, w skład której wchodzą prezydentka Klubu, członek komisji rewizyjnej oraz dwie wybrane w tym celu członkinie Klubu. Członkinie Klubu i członka komisji rewizyjnej wybierają w tajnym głosowaniu wszystkie członkinie Klubu. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, a jej obrady prowadzi wybrana przez nią osoba przewodnicząca.

 

Artykuł III

Przedmiot, cele i sposoby działania Klubu.

 1. Soroptimist International, światowa organizacja kobiet zarządzających i pracujących zawodowo jest globalnym głosem w imieniu kobiet poprzez Świadomość, Popieranie, Doradzania i Działanie.
 2. Klub będzie dążyć do osiągnięcia celów Soroptimist zawartych w Artykule III Soroptimist International , a mianowicie:
 • poprawa statusu kobiet,
 • wysokie standardy etyczne,
 • prawa człowieka dla wszystkich,
 • równość, rozwój i pokój

poprzez międzynarodową dobrą wolę i zrozumienie oraz przyjaźń.

 1. Klub zobowiązany jest do:
 • służenia lokalnym, krajowym i międzynarodowym wspólnotom,
 • aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji na wszelkich szczeblach społecznych.

 

Artykuł IV

Polityka

 1. Polityką Soroptimist international jest troska o międzynarodowe i krajowe sprawy związane z jej celami programami.  W sprawach kontrowersyjnych politycznie dotyczącymi polityki międzynarodowej, polityki partyjnej i spraw religijnych, Soroptimist International zachowuje zdecydowanie neutralne stanowisko.
 2. Klub nie może kierować żadnej korespondencji w imieniu Soroptimist na żaden kontrowersyjny temat do przywódców rządu innego kraju, ani dok rajowych i światowych organów, która mogłaby się okazać kłopotliwa lub szkodliwa dla Soroptimist International w innych krajach.
 3. Członkinie Klubu, które pragną wyrazić swoją troskę w takich sprawach powinny zwrócić się ze swoimi uwagami poprzez swój Klub i Prezydentkę Unii do Prezydentki Federacji, która z kolei sama może zwrócić się do Prezydentki Soroptimist International, która jest upoważniona przez Radę Soroptimist International do podejmowania właściwych czynności w tej sprawie.
 4. Klub jako całość nie może zostać członkiem innej organizacji, chyba, że chodzi o lokalną radę kobiet i członkostwo to zostało zaaprobowane przez Radę Unii. Wszelka współpraca, czy demonstracje w imieniu Soroptimist International  wymagają zgody Rady Unii.

Artykuł V

Członkostwo

 1. Aby zostać członkinią Klubu kandydatka musi spełniać następujące kryteria:

a)      mieć ukończone 21 lat,

b)      być czynnie zaangażowaną w pracę zarządzaniu lub pracować w innym zawodzie, w sektorze państwowym lub prywatnym nie wyłączając zawodu gospodyni domowej

c)       może być na emeryturze

d)      winna prezentować wysoki poziom etyczny w życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

 1. Członkinią można zostać wyłącznie na zaproszenie Klubu. Członkinią Klubu lub Sympatyczką Klubu można zostać wyłącznie wtedy, gdy jest się zaproszoną przez Klub, na podstawie poparcia dwóch soroptimistek,  w tym jednej będącej członkinią danego Klubu, zgodnie z procedurą ustaloną w Regulaminie .
 2. Członkostwo w Klubie otwarte jest dla wszystkich zawodów i zajęć. Po pięciu latach czynnego członkostwa może zostać przyjęta druga członkini tej samej grupy zawodowej. Członkinie, które zmieniają kluby z ważnych powodów, mogą w każdym przypadku zostać przyjęte do klubu.
 3. Jeśli członkini zmieni miejsce zamieszkania czasowo lub na stałe, ma ona prawo do swobodnego przejścia do Klubu na terenie obecnego jej miejsca zamieszkania.

Artykuł VI

Kategorie członkostwa

 1. Członkinie klubu dzielą się na:
  1. Członkinie czynne, czyli:
 • Członkinie przyjęte do klubu zgodnie  wymaganiami określonymi w artykule V Statutu Klubu pkt.1 oraz czynne członkinie przeniesione z innych klubów, nawet jeśli ich grupa zawodowa jest już reprezentowana w Klubie,
 • Członkinie czynne, które wyjechały poza granice terytorialne Klubu, do miejsca, gdzie nie istnieje Klub dopóki wypełniają wszystkie obowiązki członkiń klubu.
 1. Członkinie seniorki, Tyn członkinie w wieku powyżej 75 lat.
 2. Członkinie czynne uprawnione są do obejmowania funkcji na wszystkich szczeblach Soroptimist International. Okres sprawowania funkcji w strukturach ponad klubowych musi się skończyć zanim osoba stanie się członkinią seniorką.
 3. Członkinie seniorki są uprawnione do obejmowania urzędów na szczeblu klubu, z wyjątkiem funkcji prezydentki  i takich funkcji na szczeblu Unii, które są określone w regulaminie Unii, wyłączając funkcje wiązane z reprezentacją.
 4. Liczba członkiń seniorek w składzie Zarządu określonego w Artykule IX, ograniczona jest do dwóch.

Artykuł VII

Sympatyczki Klubu

 1. Zachowując  zastrzeżenia Artykułu V, pkt 1 niniejszego Statutu, Klub może przyjmować jako Sympatyczki niezwykłe lub zasłużone osobistości na polu działalności związanej z celami soroptymistek (dalej zwanymi „sympatyczkami Klubu”). Ich liczba nie może przekraczać 10% członkiń Klubu.
 2. Procedurę przyjmowania do Klubu Sympatyczek reguluje Artykuł V pkt 2.
 3. Sympatyczki Klubu mają prawo do głosowania i mogą obejmować funkcje na szczeblu Klubu, z wyjątkiem funkcji Prezydentki i Delegatek.
 4. Sympatyczki Klubu opłacają składki zgodnie z Artykułem XII pkt  Statutu Klubu.

Artykuł VIII

Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Klubie może ustać w wyniku

a)      decyzji Klubu z powodu:

1)      nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej pięciu zebraniach w roku soroptimistycznym, chyba, że zarząd Klubu udzielił zgody na nieobecność,

2)      nieopłacenia składek i opłat,

3)      niewypełnienia innych ustaleń Regulaminu lub Statutu,

b)      rezygnacji z członkostwa.

 1. Procedura związana z ustaniem członkostwa będzie taka jak ustalono w regulaminie.
 2. Osoba, której członkostwo ustało z dowolnego powodu może zostać ponownie przyjęta , ale tylko po przejściu zwykłej procedury i nie przed upływem trzech lat.

Artykuł IX

Zarząd

 1. Organem reprezentującym stowarzyszenie, a więc organem administracyjnym i wykonawczym Klubu jest Zarząd składający się z Prezydentki, Vice-Prezydentki, Sekretarza i Skarbniczki oraz innych członkiń jak ustalono w Regulaminie.
 2. Kadencja członkiń Zarządu trwa dwa lata bez możliwości przedłużenia tej samej funkcji, z wyjątkiem Skarbnika i Sekretarza, których kadencja może zostać przedłużona o jedna kadencję. Członkinie Zarządu Klubu mogą zostać ponownie wybrane do pełnienia tej samej funkcji po dwuletniej przerwie. Sekretarz jest mianowany przez Prezydentkę. Mianowanie musi zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd zajmuje się bieżącymi  sprawami Klubu, jego głównymi zadaniami są:

a)      przygotowanie i przekazywanie spraw bieżących Walnemu Zgromadzeniu Klubu,

b)      coroczne przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu raportu finansowego i propozycji budżetu,

c)       przygotowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

d)      wprowadzanie w życie postanowień Walnego Zgromadzenia.

 1. Zarząd obraduje przynajmniej cztery razy w roku. Delegatki, o których mowa w Artykule  Xiii mogą uczestniczyć w zebraniach w charakterze doradczym. Obecność Prezydentki –Elektki na zebraniach Zarządu , (jeśli została ona wybrana przed objęciem przez nią stanowiska) oraz jej pierwszej zastępczyni winna być zgodna z postanowieniami Regulaminu Klubu.
 2. Procedura wybierania członkiń Zarządy, jak również procedura zebrań Zarządu zostanie określona w Regulaminie.
 3. Wszystkie wyrażenia woli lub zobowiązania majątkowe dla swojej ważności wymagają podpisów: Prezydentki lub Wiceprezydentki oraz Skarbnika.

Artykuł X

Zebranie Klubu

 1. Klub ma odbywać co najmniej dziesięć zebrań w roku soroptymistycznym, w tym jedno zwane Walnym Zgromadzeniem.
 2. Na doroczne Walne Zgromadzenie wszystkie członkinie otrzymają wezwanie i wstępny porządek obrad. Walne Zgromadzenie musi się odbyć przed dorocznym zebraniem  Rady Delegatek Unii.
 3. Porządek obrad walnego Zgromadzenia będzie przygotowany przez Prezydentkę i muszą się w nim znaleźć wybory i sprawozdania Delegatek o ich działalności w Unii.
 4. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli obecnych jest dwie trzecie członkiń Klubu. Jeśli kworum nie zostanie osiągnięte, należy zwołać  gromadzenie w drugim terminie, które będzie uznane za ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członkiń.
 5. Uchwały wymagają zwykłej większości  głosów obecnych członkiń za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Klubu. W tych przypadkach wymagana jest większość dwóch trzecich obecnych członkiń.
 6. Kompetencje zebrania Klubu:

a)      Podejmowanie decyzji dotyczących sposobów realizacji celów organizacji zaproponowanych przez Zarząd;

b)      Podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członkiń lub przyjęciu rezygnacji z członkostwa   klubu;

c)       Przekazywanie członkiniom Klubu informacji  o kierunkach działalności proponowanych przez władze Unii Polskiej Soroptimist  International i Federacji Europejskiej Soroptimist International;

d)      Wybór delegatek do reprezentowania Klubu w trakcie zebrań i imprez organizowanych przez inne kluby Soroptimist International w Polsce i w Europie;

e)      Wybór kandydatur do władz Unii Polskiej Soroptimist International  Federacji Europejskiej Soroptimist International.

 1. Kompetencje  Walnego Zgromadzenia Klubu:

a)      Udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Klubu,

b)      Wybór nowego zarządu Klubu w głosowaniu tajnym,

c)       Wprowadzenie zmian do statutu lub regulaminu Klubu.

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenia odbędą się, jeśli Prezydentka, Zarząd Klubu lub jedna trzecia członkiń oto poproszą.
 2. Procedura na Zgromadzeniach będzie taka jak ustalono w Regulaminie.
 3. Wymagana jest obecność każdej aktywnej członkini na co najmniej pięciu zebraniach Klubu w roku soroptymistycznym chyba, że Zarząd Klubu udzieli zezwolenia na nieobecność.

Artykuł XI

Koordynatorki programowe i komisje

 1. Klub ma sześć koordynatorek programowych lub członkiń kontaktowych, które mają takie same cele jak sześć koordynatorek programowych wymienionych w Artykule  XI Statutu Federacji w następujących zakresach:

a)      Rozwój gospodarczy i społeczny,

b)      Oświata i kultura

c)       Ochrona środowiska

d)      Zdrowie

e)      Prawa człowieka/ status kobiet

f)       Umacnianie dobrej woli i zrozumienia między narodami.

 1. Klub może powołać dodatkowe komisje lub wybrać przedstawicielki, dążące do takich samych celów jak te wymienione w Artykule XII Statutu Federacji lub innych celów określonych w Regulaminie.
 2. Kadencja przedstawionych koordynatorek programowych ,członkiń kontaktowych, komisji i członkiń Zarządu, zakres ich działań oraz tryb wybory określono w Regulaminie.

Artykuł XII

Finanse i Komisja Rewizyjna

 1. Fundusze Klubu składają się z corocznych składek członkowskich wnoszonych przez członkinie, włącznie z nowymi członkiniami, jak również opłat wstępnych, które musza uiścić nowe członkinie. Składki i opłaty wstępne zostaną ustalone na dorocznym Zgromadzeniu Klubu.
 2. Wszystkie zobowiązania majątkowe dla swojej ważności wymagają podpisów zgodnie z Artykułem IX pkt 6 Statutu.
 3. Wszelkie sumy zebrane przez Klub na projekty specjalne nie stanowią funduszu Klubu,
 4. W Regulaminie zostanie ustalone, gdzie będą przechowywane i jak zarządzane fundusze Klubu, a Skarbniczka złoży Klubowi doroczny raport na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Skarbniczka przekaże opłaty należne Unii nie później niż do 30 października każdego roku w zależności od liczby członkiń Klubu w dniu 30 czerwca każdego roku.
 6. Klub posiada konto w Banku PKO Saw Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 23
 7. Środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność Klubu (kasa) przechowywane są przez Skarbnika Klubu.
 8. Komisja Rewizyjna jest wybierana w trybie i terminie jak Zarząd zgodnie z Artykułem IX pkt 2 Statutu Klubu, składa się z 3 osób i jest organem kontroli wewnętrznej, kontrolującym pracę Klubu.
  1. Do jej zadań należy w szczególności:
 • przeprowadzenie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek,
 • składanie raz do roku sprawozdania ze swej działalności,
 • przedstawianie wniosków pokontrolnych oraz wniosków z pracy Zarządu Klubu,
 • przedstawienie Klubowi wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Klubu.
 1. Członkinie Komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

W przypadku potrzeby uzupełnienia Składu komisji Rewizyjnej, Zebranie Klubu dokonuje wyborów zgodnie z procedurą określona w regulaminie Klubu.

 

Artykuł XIII

Reprezentacja w Unii

 1. Klub będzie reprezentowany w Unii przez dwie aktywne członkinie, zwane Delegatkami, wybierane na dwa lata, po jednej Delegatce rocznie. Zastępczynie Delegatek będą wybierane w ten sam sposób i zastąpią Delegatkę, która nie może sprawować funkcji lub, która została wybrana na członkinię Zarządu Unii.
 2. Delegatki mogą zostać wybrane ponownie jeden raz, a kolejny raz po przerwie wynoszącej co najmniej dwa lata.
 3. Delegatki złożą sprawozdanie Klubowi po każdym zebraniu Rady Delegatek.

Artykuł XIV

Nominacja kandydatek

Nominacja kandydatek do sprawowania funkcji na szczeblu Unii i Federacji zostanie złożona przez Klub na prośbę Prezydentki unii, zgodnie z postanowieniami Statutu Unii i Federacji dotyczącymi kwalifikacji kandydatek.

 

Artykuł XV

Zmiany

 1. Propozycje zmian Statutu Klubu mogą być składane w dowolnym czasie w ciągu roku. Po zatwierdzenie tych propozycji zgodnie z procedurą opisana w pkt 2 będą  one przekazywane Federacji zgodnie z Artykułem XIX Statutu Federacji, nie później niż na koniec czwartego roku następującego po wejściu w życie obecnego statutu. Każda członkini może zaproponować zmiany składając pisemną propozycję Prezydentce Klubu.
 2. Prezydentka przedłoży propozycję na dorocznym Zebraniu w celu zatwierdzenia jej przez dwie trzecie członkiń.
 3. Zatwierdzona propozycja zmiany statutu zostanie przekazana przez prezydentkę do prezydentki unii i przewodniczącej Komisji do spraw statutu Unii, w celu przeprowadzenia dalszych czynności zgodnie z Artykułem XVI Statutu Unii.

 

 

Artykuł XVI

Rozwiązanie

 1. Klub może zdecydować o swoim rozwiązaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na wniosek Zarządu lub przynajmniej jednej trzeciej członkiń Klubu. Decyzja o rozwiązaniu Klubu wymaga 5/6 głosów za członkiń Klubu.
 2. Klub musi się rozwiązać, jeśli liczba jego członkiń spadnie poniżej 15 lub te członkinie nei będą spełniać  warunków Artykułu V pkt 1 lit. b) statutu Klubu, chyba, że zostanie mu przyznane przedłużenie jak ustanowiono w artykule XVII ustęp2 punkt d),e), i f) statutu Unii.
 3. Po rozwiązaniu emblematy Klubu i legitymacje członkiń zostaną zwrócone Unii, a fundusze zostaną rozporządzone zgodnie z decyzję Zarządu Unii.

Artykuł XVII

Arbitraż i ugoda

Wszelkie spory między członkiniami Klubu należy kierować do utworzonej doraźnie komisji arbitrażowej, skład której ostanie ustalony w Regulaminie. Odwołanie od decyzji powyższej komisji arbitrażowej może zostać złożone za pośrednictwem Prezydentki klubu w ciaagu dwóch miesięcy od daty decyzji do komisji arbitrażowej Unii w celu wydania ostatecznej decyzji.