Stypendium im Jadwigi Grzbieli

 

 

 

dla szczególnie uzdolnionych uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i absolwentek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej kontynuujących naukę w  wyższej szkole muzycznej.

 

  

 

Członkinie Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Bielsku-BiałejKlubu SI w Bielsku-Białej ustanowiły pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie stypendium  przyznawanego szczególnie uzdolnionym uczennicom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i absolwentkom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej kontynuującym naukę w  wyższej szkole muzycznej.

Dla upamiętnienia założycielki Klubu SI w Bielsku-Białej stypendium zostało nazwane Stypendium im Jadwigi Grzbieli.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  z dnia 11.01.2018

 

 

 

Regulamin

 przyznawania stypendium Stypendium im Jadwigi Grzbieli szczególnie uzdolnionym uczennicom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i absolwentkom Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej kontynuujących naukę w wyższej szkole muzycznej.

 

 

Niniejszy regulamin, określa zasady oraz tryb przyznawania Stypendium im Jadwigi Grzbieli, zwane dalej stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i absolwentek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej kontynuujących naukę w wyższej szkole muzycznej

 

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Celem przyznawania stypendium jest promowanie szczególnie uzdolnionych muzycznie  uczennic.

2.      Informację o możliwości ubiegania się o stypendium podaje się na tablicy ogłoszeniowej w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej ul. Stanisława Wyspiańskiego 5A oraz na stronie internetowej klubu www.sosoptimist-bielsko.pl  .

3.      Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczennice  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i absolwentki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej kontynuujących naukę w wyższej szkole muzycznej.

4.      Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy.

5.      Roczna kwota stypendium wynosi 1800 zł i wypłacana jest w dwóch  ratach półrocznych. W uzasadnionych przypadkach  kwota stypendium może być wypłacana w inny sposób. 

 

 

§ 2.

Kryteria przyznawania stypendium:

 

1.Stypendium, może być przyznane:

 

1.      uczennicy, wykazującej szczególne uzdolnienia muzyczne, potwierdzone udziałem w konkursach muzycznych i  która uzyska rekomendację swojego nauczyciela muzyki potwierdzoną przez dyrektora szkoły, ;

2.      absolwentce, która otrzymywała stypendium w roku poprzednim, a po ukończeniu szkoły średniej kontynuuje naukę w muzycznej szkole wyższej.

 

 

§ 3.

Tryb przyznawania stypendium:

 

1.     Wniosek o przyznanie stypendium składa w imieniu osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny, a uczennice pełnoletnie i absolwentki składają wniosek o przyznanie stypendium osobiście.

2.      Wniosek o przyznanie stypendium składa się  w sekretariacie szkoły, w terminie wskazanym w informacji o której mowa w § 1. ust. 2.

3.      Do wniosku o stypendium dołącza się dokumenty potwierdzające wymagania określone w §2.

4.      Wnioski są sprawdzane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie przez Komisję Stypendialną, powołaną wspólnie przez Dyrekcję  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej oraz  Zarząd Klubu SI w Bielsku-Białej.

5.      W skład Komisji Stypendialnej wchodzą dwie członkinie Klubu: prezydentka Klubu lub osoba przez nią delegowana i opiekunka stypendystek oraz przedstawiciel Dyrekcji  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej;

6.      Komisja Stypendialna o przyznaniu stypendium decyduje zwykłą większością głosów.

7.      Swoją decyzję Komisja Stypendialna dokumentuje protokołem.

8.      Od decyzji Komisji odwołanie nie przysługuje.

9.      O decyzji Komisji  w sprawie przyznania stypendium osoby zainteresowane będą informowane pisemnie w terminie 14 dni od dnia powzięcia decyzji.

 

 

§ 4.

Przepisy porządkowe.

 

1.      Środki pieniężne przekazywane są na rachunek wskazany przez Dyrekcję Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

2.      Jeżeli szkoła poinformuje Klub SI w Bielsku-Białej o rażącym  naruszeniu przez stypendystkę obowiązków ucznia, Klub może cofnąć przyznane stypendium lub wstrzymać jego wypłatę.