Projekt: Szkolenie Wolontariuszek dla Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży ZAMECZEK Polskiego Związku Niewidomych w Rudoltowicach

 

Pomysł szkolenia wolontariuszy dla Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zameczek Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach  (dalej zwanego Centrum) pojawił się w naszym klubie po zakończeniu  realizacji projektu „Wiemy co …..mamy..” adresowanego dla matek dzieci niepełnosprawnych.  Celem projektu było uświadomienie uczestniczkom konieczności zaspokajania własnych potrzeb, odkrycie lub rozbudzenie zainteresowań indywidualnych, a także integracja osób o podobnych problemach. Projekt ten został oceniony bardzo wysoko przez uczestniczące w nim osoby oraz przez dyrekcję Centrum.  Chcąc kontynuować współpracę z Centrum analizowane były  potrzeby ośrodka oraz możliwości naszego klubu. W trakcie wspólnych działań współpracująca z nami kadra Centrum zgłaszała potrzebę wzmocnienia opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi  młodymi wolontariuszami i to zgłoszenie pozwoliło nam na przygotowanie nowej propozycji współpracy.

 

W II kwartale 2017  r. została przygotowana wstępna propozycja projektu szkolenia dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i liceum w zakresie opieki nad dziećmi niedowidzącymi oraz upośledzonymi ruchowo i umysłowo. Projekt został opracowany jako wspólne przedsięwzięcie klubu Soroptimist International w Bielsku-Białej oraz Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zameczek Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach.

 

Jako cel projektu przyjęto wyszkolenie około 40 dziewcząt w wieku od 14 do 17 lat zainteresowanych wolontariatem. Przygotowano program kursu, który przewidywał, że zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników ośrodka w formie warsztatów dla grup 10-15 osobowych przez okres półroczny. Planowany budżet kursu wyniósł 17 400 zł

 

Środki na realizację zadania w wysokości 12 400 zł klub Soroptimist International w Bielsku-Białej pozyskał od Europejskiej Federacji Soroptimist International jako grant  na działania rozwijające umiejętności młodych kobiet oraz przeznaczył na ten cel kwotę 5000 zł ze środków własnych.

 

Zaplanowano zajęcia obejmujące następujące zagadnienia:

  • ·         Administracyjne i prawne podstawy wolontariatu
  • ·         Podstaw pracy z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi
  • ·         Podstawy pierwszej pomocy osobom niepełnosprawnym
  • ·         Podstawy komunikacji niewerbalnej
  • ·         Muzykoterapia jako forma komunikacji niewerbalnej
  • ·         Muzyka i gry ruchowe jako forma terapii dla dzieci niepełnosprawnych
  • ·         Praktyczne zastosowanie gier i zabaw ruchowych

oraz pomoc psychologa lub pedagogiczną na zajęciach indywidualnych

 

Start projektu  nastąpił w grudniu  2017 r. Nabór uczestniczek kursu był prowadzony w szkołach ponadpodstawowych w Miedźnej, Pszczynie i Goczałkowicach–Zdroju. Szkolenie to zainteresowało sporą grupę młodych kobiet - na kurs zgłosiło się 165 dziewcząt, Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 15 grudnia 2017 r  po spełnieniu wszystkich prawnych wymogów(ochrona danych osobowych, zgoda rodziców w przypadku uczestniczek niepełnoletnich czy zgody na publikację wizerunku)

 

Realizacja projektu przebiegła bez zakłóceń, odbyto 230 godzin szkoleniowych. W projekcie brało udział 6 pracowników merytorycznych Centrum oraz osoba organizująca transport uczestniczek z rodzinnych miejscowości do Rudołtowic. Koszt projektu wyniósł 17 643 zł i  przekroczył planowany koszt o 243 zł ,różnica została pokryta z kwoty darowizny przeznaczonej przez nas na rzecz Ośrodka w Rudołtowicach. Szkolenie zakończono w 24 maja 2018 r., a założony cel projektu – wyszkolenie 40 osób został osiągnięty  w 200% - certyfikaty ukończenia kursu otrzymało 88 osób.

Uczestniczki kursu w trakcie szkolenia uzyskały  w podstawowe umiejętności niezbędne do bezpiecznego wchodzenia w interakcje z dziećmi z wieloma jednostkami niepełnosprawności (tzw. zespół wad mnogich), w tym  z dziećmi niewidomymi lub niedowidzącymi. Szkolenie było realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami i obejmowało teorię pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, podstawy metod komunikacji niewerbalnej oraz terapii muzycznej. Przeprowadzono zajęcia z zakresu podstaw prawnych pracy wolontariackiej oraz udzielania pierwszej pomocy odpowiedniej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Każda uczestnika uczestniczyła  w zajęciach praktycznych z dziećmi w Centrum  pod nadzorem profesjonalnego personelu. Zapewniono uczestniczkom wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne podczas  trwania projektu. Pełna obecność i aktywne uczestniczenie w  zajęciach dało prawo do uzyskania certyfikatu  ukończenia kursu. Warto podkreślić, ze wszystkie młode osoby, które zgłosiły się na szkolenie, niezależnie od liczby zajęć, w których wzięły udział,  poznały pracę wolontariuszki, zetknęły się bezpośrednio z bardzo trudną sytuacją osób niepełnosprawnych i miały szansę  zrozumieć jak ważną sprawą jest niesienie bezinteresownej pomocy innym.

Zarówno bezpośrednie rozmowy z młodymi wolontariuszkami jak i przeprowadzona wśród uczestniczek anonimowa ankieta pozwalają  bardzo optymistycznie ocenić  szkolenie.

 

 

 

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety:

 

                                    

                                     

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 20 czerwca 2018 r. w formie pikniku na terenie Centrum.  Uśmiechnięte twarze młodych wolontariuszek, ich wspaniały stosunek do małych podopiecznych dały nam ogromną satysfakcję i poczucie, że cel projektu został w pełni osiągnięty.