Friendship links

Soroptimist International Club Eisenstadt, Austria

Soroptimist International Club Horsens Denmark 

Soroptimist International  Club Riom-Chatel-Guyon-Volvic France

Soroptimist International Kaunas, Lithuania.

Soroptimist International Club Moss Norway

Soroptimist International of Dunfermline Scotland

Soroptimist International Club Frick Switzerland

Soroptimist International Johannesburg South Africa

Soroptimist International Uelzen Club  Germany


Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International , Poland

Soroptimist International - Pierwszy Klub w Gdańsku, Poland

Soroptimist International Club Bad Aachen, Germany

Soroptimist International, Club Roosendaal "Drie Rozen, Holland

Soroptimist International Club Diekirch,  Luxembourg

Soroptimist International Club Ravenna, Italy